Vi beregner og dokumenterer vores grønne aftryk

Vi beregner og dokumenterer vores grønne aftryk

Dansk Mobil Beton A/S i Borup har i en årrække arbejdet koncentreret og målrettet med deres grønne profil. I en forurenende branche, som betonindustrien desværre er, betyder det meget at optimere på produktionen, for at sikre omstilling til langt større bæredygtighed.

Dansk Mobil Beton har fået udarbejdet en CO2-beregner – som led i deres CSR-strategi – hvor virksomheden nu kan beregne og dokumentere deres CO2-aftryk, sammenlignet med konventionel beton. En udregning, der understreger, at der kan spares stort på CO2-emissionen i en ellers grå og dermed forurenende branche.

Dansk Mobil Beton, betonproducent i Borup på Sjælland, har med deres produktionsform fokus på at minimere CO2-udslippet gennem mindre tomkørsel, genbrug af betonaffald og reduktion på udvinding af jordens råstoffer. Endvidere har virksomheden et bæredygtigt betonprodukt på hylden, hvor man som forbruger kan bestille ‘grøn beton’, som ikke er grøn i farven, men grøn i ingrediensen. Grøn Beton fås til samme pris som konventionel beton, da virksomheden ønsker at det grønne valg ikke skal være forbundet med ekstra omkostninger for deres kunder. Når du vælger beton fra Dansk Mobil Beton, vælger du dermed en miljørigtig løsning. Som et ekstra led i den ellers ansvarlige virksomhed, har Dansk Mobil Beton fået udviklet en CO2-beregner, hvor klimapåvirkningen og genanvendelsesmængderne af ressourcer fra tre forskellige betonprodukter opstilles. Hermed kan det bæredygtige produkt tydeligt fremhæves. CO2-beregneren kigger på klimabelastningen og omregner forskellige drivhusgasser til en kg CO2-ækvivalent (CO2-eq). Sammenligningen tager udgangspunkt i en opstrøms livscyklusvurdering, cradle-to-gate, hvor beregningerne inkluderer klimapåvirkningerne fra råmaterialeudvinding frem til betonen er leveret og påbegyndt støbning. Datagrundlaget bygger på cradle-to-gate værdier fra EcoInvent og offentligt tilgængelige EPD’er.

– Formålet med CO2-beregneren er at belyse forskellen i klimapåvirkningen mellem 3 forskellige måder at producere det samme betonprodukt på, lyder det fra adm. direktør hos Dansk Mobil Beton, Steen Madsen.

– Betonprodukterne er henholdsvis almindelig konventionel beton, Dansk Mobil Beton’s Grønne Beton og vores eget konventionelle beton.

Fig. 1: CO2-beregning på en støbning. Alle 3 produkter anvender FutureCem i deres produktion. Konventionel beton bruger diesel, Dansk Mobil Beton bruger GTL (Gas-to-liquid). Dansk Mobil Beton bruger blandebiler med op til 7m3 inkl. pumpe, hvor konventionel anvender tromlelastbil inkl. pumpe.

Ovenstående beregning (fig.1) viser tydeligt at Grøn Beton er et langt mere bæredygtigt produkt, som rummer en betydelig CO2-reduktion i forhold til den traditionelle betonproduktion, som udgør en ‘sværvægter’ på miljøregnskabet og i det årlige CO2-udslip.

– Når vi nu kan fremvise disse CO2-beregninger, håber vi at det går op for forbrugerne, om det er private, erhverv eller kommunale, at der med ‘det rigtige valg’ kan bidrages positivt i forhold til den grønne omstilling, lyder det fra Steen Madsen.

– Det er vigtigt for os, at vi kan dokumentere vores udsagn. Vi håber naturligvis på, at flere og flere efterspørger vores grønne produkt og især større entreprenør opgaver får en CO2-beregning, så den grønne indsats i forhold til CO2-reduktion dokumenteres overfor bygherre.

Skridt for skridt

Dansk Mobil Beton har endvidere en række aktiviteter under deres CSR-strategi, hvor virksomheden kontinuerligt forbedrer deres grønne profil i forhold til branchen.

– Vi er den eneste betonproducent i Danmark der lige nu anvender Aalborg Portland’s nye cement FutureCem, 100 procent i vores produktion, fortæller direktøren.

FutureCem er en nylanceret CO2-reduceret cementtype, udviklet med henblik på en mere bæredygtig fremtid, hvor materialer som flyveaske og slagger fra henholdsvis kulfyrede kraftværker og stålindustrien, der i dag benyttes til CO2-reduktion i betonproduktionen, ikke længere er til rådighed.

Betonproducenten i Borup har endvidere et projekt om implementering af et komplet regnvandsanlæg i støbeskeen. Regnvandsanlægget skal bruges til produktion og vask. Særligt ved vask betyder det at virksomheden kan undgå afkalker og sæbe i vandet, da regnvandet er kalkfrit.

– Ved omlægning til brug af regnvand vil vi samtidig undlade at forbruge ca. 2.000.000 liter rent drikkevand. Det udgør cirka 3 procent af det lokale vandværks samlede produktion. Vandværket har kun 3 aktive boringer og flere boringer i området er gennem årene lukket på grund af pesticider. Samtidig er der registreret faldende vandstand i alle boringer. Så det er jo et win-win for alle at vi kigger på optimering på netop denne del også, slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.

Leave a reply