CO2-beregner

CO2-beregner

Dansk Mobil Beton har fået udviklet en CO2 beregner hvor der sammenlignes klimapåvirkningen og genanvendelsesmængderne af ressourcer fra tre forskellige betonprodukter. Resultaterne har til formål at fremhæve det mest bæredygtige produkt af de tre. 

Co2-beregning af: Støbning af en bro

Antagelser og forudsætninger

Miljøpåvirkningen er beregnet ud fra en blanding af konsekvens- og attributionalbaseret data, udtrukket fra EcoInvent og offentliggjort publikationer. EcoInvent-data er udtrukket fra version 3.7.1 og er beregnet ud fra LCIA-metoden IPCC 2013, GWP 100a, som er en vurderingsmetode der er udviklet af IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Vurderingsmetoden kigger udelukkende på klimabelastningen og omregner forskellige drivhusgasser til en kg CO2-ækvivalent (CO2-eq) over en tidsperiode på 100 år. Sammenligningen tager udgangspunkt i en opstrøms livscyklusvurdering, cradle-to-gate, hvor beregningerne inkluderer klimapåvirkningerne fra råmaterialeudvinding frem til betonen er leveret og påbegyndt støbning. Dermed er tørring/hærdning, brug, vedligeholdelse og senere bortskaffelse af betonen ekskluderet, da der ikke forventes at være en forskel mellem de tre produkter. Datagrundlaget bygger på cradle-to-gate værdier fra ecoinvent og offentligt tilgængelige EPD’er.

Samlet klimapåvirkning (kg CO2-eq)

& klimapåvirkning pr. m3 (kg CO2-eg / m3)

Klimapåvirkning (kg CO2-eq)

fordelt på faser

Fordeling af klimapåvirkning

(kg CO2-eq) fra råmaterialeudvinding på råmaterialerne

Vandforbrug

.

Tilslag

.

Antagelser og forudsætninger (Udvidet)

Formålet med CO2-beregneren er at belyse forskellen i klimapåvirkningen mellem 3 forskellige måder at producere det samme betonprodukt på, hhv. konventionel beton, Dansk Mobil Betons ‘Grøn Beton’ og Dansk Mobil Betons konventionelle beton. Beregneren kan derudover også beregne genanvendelsesmængderne af vand og tilslag, som opgøres i kvantiteter. Baggrunden, særligt for klimaberegningerne, kan læses nedenfor. 

Klimapåvirkningen beregnes ud fra en simpel LCA-metodik, der er en hybrid systemmodellering, hvor den dominerende konsekvensbaserede ramme er suppleret med attributional data. Den konsekvensbaserede tilgang anvender marginale data, produktspecifikke aktiviteter, og betragter konsekvenserne af de pågældende aktiviteter fra et klimaperpektiv. Attributional anvender gennemsnitsbetragtninger og data, og fokuserer primært på her og nu udledninger, uden nærmere antagelser om aktiviteternes klimamæssige konsekvenser i kommende livscykluser.

Miljødata er udtrukket fra forskellige kilder, bl.a. EcoInvent (konsekvensbaserede) og leverandørers egne kilder, fx EPD’er (Environmental Product Declarations), offentliggjorte rapporter, eller andre publikationer. Andre emissioner er beregnet på baggrund af antagelser for energi- og brændstofforbrug ved en bestemt belastning, fx dieselforbrug ifm. nedknusning af beton, som så bliver ganget på en emissionsfaktor for diesel.

Data udtrukket fra EcoInvent 3.7.1 databasen bliver beregnet ud fra LCIA-metoden IPCC 2013, GWP 100a, som er en vurderingsmetode der er udviklet af IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Vurderingsmetoden kigger udelukkende på klimabelastningen og omregner forskellige drivhusgasser til en kg CO2-ækvivalent (CO2-eq) over en tidsperiode på 100 år. 

Dernæst, så dækker klimaberegningen produktion, distribution og levering af produktet til kunden, hvorfor livscyklusfaser som hærdeproces, brug, og bortskaffelse er ekskluderet fra beregningerne. Ekskluderingen af disse faser, er berettiget af den antagelse, at der ikke vil være nogen forskel i udledningerne fra disse faser, om det er en konventionel eller Dansk Mobil Betons produceret beton. Dermed kalkulerer CO2-beregneren en udvidet ‘cradle-to-gate’ værdi, hvor distribution og kraftarbejde ifm. støbning hos kunden er inkluderet.

Derudover antages følgende: 
Alle tre produkter anvender Aalborg Portland Future Cement i deres produktion, da det antages at være industristandarden.

Konventionel beton bruger diesel, og Dansk Mobil Beton bruger GTL (Gas-to-liquid).

Dansk Mobil Beton bruger blandebiler med op til 7m3 inkl. pumpe, hvor konventionel anvender tromlelastbil inkl. pumpe. 

Al transport beregnes med udgangspunkt i Dansk Mobil Betons lokation af hensyn til sammenligningsgrundlaget, og så kan der kun leveres til én kunde ad gangen (ingen serieleverancer som Dansk Mobil Beton ellers tilbyder som de eneste).

Dieselforbruget ifm. kraftudtag og tomgang er sat til 1 time pr. levering, og er ens for alle tre produkter.