Salg & levering

Vi har INGEN brændstoftillæg tillæg for tilvalg af 4-akslet bil tillæg for beton uden puzzolaner leveringstillæg miljøafgift omfaktureringsgebyr returtillæg tillæg for papir følgeseddel tillæg for 16 mm sten vintertillæg tillæg for transport af slanger og rør tillæg for pumpevask tillæg for opstartspuds tillæg for tilrigning af slanger og rør

Salgs- & Leveringsbetingelser

Når du handler med Dansk Mobil Beton Borup A/S, CVR-nr. 38380354 (herefter benævnt
”leverandøren”), gør følgende salgs- og leveringsbetingelser sig gældende (version 2023.01
gældende fra og med januar 2023; erstatter alle tidligere versioner):

Nærværende salg- og leveringsbetingelser er i enhver henseende godkendt af leverandørens
kunde (herefter benævnt ”bygherren”) og finder anvendelse, medmindre andet er særskilt
anført i leverandørens tilbud eller ordrebekræftelse. Bygherrens evt. meddelte vilkår eller
salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de udtrykkeligt og
skriftligt er godkendt af leverandøren.

1. Leverandørens tilbud – aftalegrundlaget

Afgivne tilbud fra leverandøren er gældende i 90 dage fra tilbuddets datering. Bygherre er
selv ansvarlig for eget beton- og materialevalg, herunder men ikke begrænset til mængder
og type.

Priserne er gældende pr. m3 inkl.. levering på leveringsadressen på Sjælland inden for de i prislisten angivne vilkår.

Priserne gælder ved enmandsbetjening inden for normal arbejdstid og inden for en køreafstand på
maksimum 100 kilometer fra Borup Sjælland.

Overtid, ekstra mandskab, reservepumpe m.v. betales af bygherre efter regning som ekstraarbejde iht. prislisten.

Priserne er baseret på levering af min. 5 m3 beton (oprundet til nærmeste 0.5 m3) inden for de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg. Hvis den leverede mængde afviger mere end 25% fra bestillingen, opkræves et omlæsningstillæg.

Følgesedlens/ordrebekræftelsens mængdeangivelse for færdigblandet beton repræsenterer det rumfang, som betonen fylder med tilstræbt luftindhold.

Vente- og produktionstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og produktionstid, vil blive faktureret som ekstraarbejde efter gældende prisliste.

Leverandøren fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.
 
Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
Hvis bygherre er privatperson (forbruger), oplyses tilbudspriser inkl. moms.
 
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Dette medfører, at indtil bygherres accept er kommet frem til leverandøren, er leverandøren berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende den tilbudte beton eller andre varer med den virkning, at tilbuddet over for bygherre bortfalder uden nærmere meddelelse.
 
Ved salg af beton eller andre varer, der ikke er lagervarer eller som skal fremskaffes specielt, og ved salg af varer i forskrivning, er leverandørens forpligtelser over for bygherre begrænset til de rettigheder, som leverandøren opnår hos sin leverandør af de pågældende varer.
 
Leverandørens forbehold er en del af tilbuddet og fraviges således ikke af evt. udbudsog/eller projektmateriale.
 
Alle betonleverancer og arbejdsopgaver, som ikke fremgår af leverandørens tilbud, men som bygherren ønsker udført, eller som på anden vis er påkrævet/nødvendigt, udgør ekstraarbejde, der afregnes særskilt ud over tilbudssummen med den til enhver tid gældende timesats og prisliste, herunder evt. spildtid som ikke skyldes leverandørens forhold, samt alle anvendte materialer med sædvanlige tillæg.
 
Evt. materialeprisstigninger mellem tilbuds- og indkøbstidspunktet betales i enhver henseende af bygherre. Leverandøren er i øvrigt berettiget til løbende at indeksregulere entreprisesummen. Leverandøren vælger i givet fald frit efter eget skøn, hvilket indeks der reguleres efter.
 
Alle foranstaltninger ift. vinterbekendtgørelsen o.l., udarbejdelse af KS- samt D/V-materiale og ethvert offentligretligt forhold udgør ekstraarbejde og honoreres som sådan af bygherre. 
2. Annullering eller ændringer

Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af bygherre, skal meddelelse herom gives inden kl. 8:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt.

Ved ændringer i leveringstidspunktet senere end kl. 8:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt, opkræves gebyr for sen afbestilling iht. prislisten. Dertil kommer evt. køretid/forgæves kørsel og omlæsning, som bygherre tillige skal betale for.

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra leverandøren. Såfremt leverandøren accepterer helt eller delvist at annullere eller ændre en ordre, skal bygherren erstatte leverandørens evt. omkostninger og ethvert direkte og indirekte tab herved.

3. Levering

Når det aftales, at leverandør leverer beton hos bygherre eller på en af bygherre anvist plads, er leveringen betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej, hvilket er bygherrens ansvar. Bygherre er ansvarlig for tilkørselsforholdene og at aflæsningen kan ske omgående. Prisen på levering beregnes pr. medgået time iht. leverandørens til enhver tid gældende prisliste.

Betonpumpeydelserne leveres på brugsstedet eller så nært dette, som tilkørselsforholdene tillader.

Bygherre er ansvarlig for anvisning af plads til opstilling af betonpumpeudstyr og opmåling af afstand fra opstillingssted til støbestedet.

Bygherre indestår for at tilkørselsforhold, opstillingsplads m.v. har tilstrækkelig bæreevne til opstilling af betonpumpeudstyr.

Eventuelle skader er på bygherres regning.

Bygherre forestår selv udlægning af betonen på støbestedet og evt. oprydning efter pumpningen.

Bygherre stiller nødvendigt mandskab til rådighed til hjælp ved udlægning og afrigning af slanger/rør.

Overstiger vente- og aflæsningstid den i prislisten anførte aflæsningstid med mere end 100% uden forudgående aftale, er leverandøren berettiget til at køre fra leveringsadressen mod betaling, som anført.

Betonen leveres som standard via en sliske eller slange i en afstand af op til 5 meter fra bilens bagende.
Ved større afstand opkræves som udgangspunkt gebyr for pumpning.

Leveringstidspunktet er, når produktionsanlægget er ankommet til leveringsadressen, eller så tæt på som forholdene tillader.

Leveringstidspunktet er baseret på et skøn ud fra de oplysninger, leverandøren modtager fra bygherren samt leverandørens egen produktionsplanlægning og med forbehold for forsinkelse.

Aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt og med forbehold for forsinkelse pga. ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, bygherrens eller tredjemands forhold, anden entreprenørs eller tredjemands forsinkelse, forlængede leveringstider samt forhold, der opstår uden leverandørens skyld, og over hvilke leverandøren ikke er herre (force majeure), herunder men ikke begrænset til forsinkede, manglende og/eller mangelfulde leverancer fra leverandørens leverandører, lovligt forfald hos leverandørens medarbejdere, krig, usædvanlige naturbegivenheder, enhver sundhedsrelateret krise, brand, hærværk, strejker, lock-out, nedbrud, uheld og trafikforhold af enhver art, nedbør, oversvømmelser, lave temperaturer, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller på anden måde forsinker arbejdet samt offentlige påbud eller forbud af enhver art, som ikke skyldes leverandørens egne forhold.

Forsinkelse som følge heraf udskyder automatisk (uden leverandørens skriftlige påkrav) leveringstidspunktet for leverandørens tilsvarende i tidsfristforlængelse og udgør ikke misligholdende forsinkelse. Såfremt leverandøren har krav på tidsfristforlængelse, uanset om det er før eller under betonleverancen, kan han tillige kræve erstatning af sine udgifter og økonomiske tab fra bygherren, herunder men ikke begrænset til enhver byggeplads-, mandskabs-, maskin- og stilstandsomkostning i bred forstand, inklusive dækningsbidrag.

Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene bygherre til at ophæve og kræve erstatning eller aftalt dagbod, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 arbejdsdage efter bygherres skriftlige påkrav om levering, forudsat at leverandøren ikke har krav på tidsfristforlængelse.

Bygherre er ansvarlig for oprydning og bortskaffelse af affald på aflæsningsstedet i forbindelse med levering af betonen, rengøring af pumpe efter støbning og i øvrigt.

4. Byggepladsforhold

Bygherren er ansvarlig for, at leverandørens (maskiner, materiel og mandskab) under hele projektet har adgang til byggepladsen, ligesom bygherren i øvrigt i enhver henseende er ansvarlig for forud at klargøre byggepladsen til leverandørens betonleverancer.

Såfremt bygherre anviser indkørsel over ikke-kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader og omkostninger, inklusive fritrækning af leverandørens køretøj(er), for bygherres regning.

Evt. spildtid i den forbindelse godtgøres i øvrigt af bygherren over for leverandøren som ekstraarbejde.

5. Ansvarsfrihed

Betonpumpning sker i henhold til bygherres instruks og på bygherres ansvar.

Leverandøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke var oplyst og dokumenteret over for leverandøren forud for arbejdets igangsætning.

Leverandøren er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter forholdene uegnet leverance.

Leverandøren hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændringer af leverancens specifikationer under levering.

Leverandøren hæfter ikke for manglende levering som følge af uforudset forsinkelse, jf. pkt. 3 ovenfor.

Enhver tilsætning i betonen, foranlediget af bygherre, sker på bygherre ansvar.

Evt. afhjælpning af nævnte forhold afregnes særskilt som ekstraarbejder på regning i tillæg til byggeprojektet.

Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari påtager leverandøren sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

Leverandøren kan i øvrigt ikke holdes ansvarlig for bygherres forkerte håndtering af betonleverancen.

6. Sikkerhedsstillelse

Såfremt leverandøren kræver det, stiller bygherren straks betryggende sikkerhed for bygherrens opfyldelse af dennes betalingsforpligtelser over for leverandøren (betaling af hele købe-/entreprisesummen).

Leverandøren stiller ikke sikkerhed over for bygherren.

7. Forsikring

Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-, stormskade-, transport- og anden relevant forsikring for gods og varer samt for alle arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet (entreprise-/All risk-forsikring). Leverandøren og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på ovennævnte forsikringspolicer. Forsikringen skal omfatte samtlige leverandørens arbejder og betonleverancer.

Ved om- eller tilbygninger skal entrepriseforsikringen dække skade på det arbejde, der er genstand for om- eller tilbygning.

8. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til solgte materialer og leveret beton forbliver i enhver henseende hos leverandøren, indtil disse er indføjet i entreprisen. Leverandøren er således berettiget til at tage sådanne tilbage i ethvert tilfælde for bygherres regning, hvor bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for leverandøren.

9. Betaling

Købe-/entreprisesummen for leverandørens betonleverancer og arbejder forfalder til betaling ved levering (eller tidspunktet for forgæves levering, som ikke skyldes leverandørens forhold). Ved betaling efter forfaldsdagen af leverandørens tilgodehavender tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Der forbeholdes pålæg af rykker- og inkassogebyrer samt kompensationsbeløb efter rentelovens §§ 9a og 9b.

Såfremt bygherren udebliver med betaling af skyldig entreprisesum (betalingsmisligholdelse), er leverandøren berettiget til straks og uden varsel at standse arbejder og leverancer, indtil betaling finder sted.

Leverandøren har i givet fald krav på bygherrens betaling for spildtid som ekstraarbejde samt af enhver stilstandsomkostning og evt. andre omkostninger og tab som følge af bygherrens misligholdelse.

Såfremt at betalingen ikke sker rettidigt bortfalder evt. rabatter.

10. Modtagekontrol og reklamation

Bygherre har ansvar for før aflæsning at kontrollere følgesedlen/ordrebekræftelsen, hvorpå det fremgår, hvad bygherre har bestilt – betontype, mængde etc.

Bygherre eller dennes repræsentant foretager løbende visuel kontrol under aflæsningen for at sikre, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen.

Bygherre eller dennes repræsentant skal efter aflæsningen kvittere på følgesedlen dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af bygherre krævede specifikationer. Ved manglende kvittering bortfalder bygherres ret til at reklamere over evt. uoverensstemmelse, det være sig f.eks. produkttype, mængde, ventetid m.m.

Det påhviler i øvrigt bygherre at undersøge leverancen omhyggeligt straks efter modtagelsen.

Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation ud over leverandørens interne kvalitetskontrol/kvalitetssikring, for bygherres regning som ekstraarbejde.

Såfremt bygherren mener, at der foreligger mangler eller forsinkelse ved leverancen, skal han straks (senest ugedagen efter leveringen) reklamere skriftligt med specifikation af den påståede misligholdelse. Forsømmer bygherren straks at reklamere over for leverandøren, fortaber bygherren i enhver henseende retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod leverandøren.

Reklamationer berettiger ikke bygherre til at modregne eller tilbageholde betaling for leverancer eller udført arbejde, der allerede er leveret, og som der reklameres over.

11. Ansvar for forsinkelse eller mangler

Leverandørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Leverandørens mangelsansvar bortfalder senest 2 år efter levering.

Erstatningskrav over for leverandøren som følge af bygherrens direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved leverandørens arbejde kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for det pågældende byggeprojekt. Leverandørens ansvar kan dog aldrig under nogen omstændigheder overstige kr. 500.000.

12. Produktansvar

Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvar.

Såfremt leverandørens leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan leverandøren ikke af bygherren gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre bygherren dokumenterer, at skaden kan henføres til en af leverandøren udvist grov uagtsomhed, samt at de øvrige produktansvarsbetingelser er opfyldt. Leverandørens ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan dog aldrig overstige kr. 500.000.

I det omfang leverandøren over for tredjemand pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er bygherren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset i forhold til bygherren i nærværende bestemmelse.

13. Tvister

Tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole ved leverandørens hjemting Retten i Roskilde og efter dansk ret.

Leverandøren er berettiget til frit efter eget skøn at inddrage bygherren i ethvert andet stedligt og/eller sagligt værneting eller forum, såfremt leverandøren skønner dette relevant.

14. Persondata

Vi behandler de oplysninger, som du/I har afgivet til os i forbindelse med nærværende for at kunne efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen, herunder for at opretholde kundeforhold og for at have korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v. De oplysninger, vi registrerer, er: Navn, adresseoplysninger, evt. CVR-nummer, betalingsoplysninger, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt.

De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i minimum de 5 år, som bl.a. regnskabslovgivningen kræver. Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura, ligesom du har ret til at få oplysninger om og modtage kopi af de data, vi har registreret samt at få dem berigtiget, hvis de er urigtige, og til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for os at opbevare i henhold til aftale eller gældende lovgivning, idet du/I også kan anmode os om at begrænse behandlingen.

Leverandøren er dataansvarlig, og enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til: info@danskmobilbeton.dk. Vi videregiver i nødvendigt omfang relevante oplysninger til leverandører, underentreprenører og fragtfolk til brug for opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til aftalen, herunder med henblik på at holde dig ajour med status på den pågældende ordre og til levering af varerne. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande. Eventuel klage over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.