Salg & levering

Vi har INGEN brændstoftillæg tillæg for tilvalg af 4-akslet bil tillæg for beton uden puzzolaner leveringstillæg miljøafgift omfaktureringsgebyr returtillæg tillæg for papir følgeseddel tillæg for 16 mm sten vintertillæg tillæg for transport af slanger og rør tillæg for pumpevask tillæg for opstartspuds tillæg for tilrigning af slanger og rør

Salgs- & Leveringsbetingelser

Beton

Priser/mængder
 • Priserne er gældende pr. m3 ekskl. leveret på leveringsadressen på Sjælland indenfor de i prislisten angivne normale vilkår. 
 • Priserne er baseret på levering af min. 5 m3 beton (oprundet til nærmeste 0.5 m3) indenfor de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg. 
 • Ved leverancer mindre end 1 m3 faktureres for 1 m3.
 • Følgesedlens mængdeangivelse for færdigblandet beton repræsenterer det rumfang, som betonen fylder med tilstræbt luftindhold.
 • Vente- og produktionstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og produktionstid, vil blive faktureret efter gældende prisliste. 
 • Hvis den leverede mængde afviger mere end 25% fra bestillingen, opkræves et omlæsningstillæg. 
 • Dansk Mobil Beton A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste. 
Betaling
 • Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved varens levering. Ved salg på kredit er betalingsbetingelserne som aftalt. Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente og rykkergebyr pr. forfalden faktura. Vi forbeholder os desuden ret til at opkræve kompensationsgebyr jf. rentelovens §9 allerede ved første rykker.
Levering
 • Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nær dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke-kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader inklusiv fritrækning af Dansk Mobil Betons køretøj(er) for købers regning. 
 • Betonen leveres som standard via en sliske eller slange i en afstand af op til 5 meter fra bilens bagende. Ved større afstand opkræves som udgangspunkt gebyr for pumpning. 
 • Leveringstidspunktet er, når produktionsanlægget er ankommet til leveringsadressen, eller så tæt på som forholdene tillader. 
 • Overstiger vente- og aflæsningstid den i prislisten anførte aflæsningstid med mere end 100% uden forudgående aftale, er Dansk Mobil Beton A/S berettiget til at køre fra leveringsadressen. Kunden skal herefter indgå ny aftale om leverance af manglende beton eller evt. modregning i faktura. 
 • Leveringstidspunktet er baseret på et skøn ud fra de oplysninger, vi har fra kunden, samt vores egen produktionsplanlægning og med forbehold for forsinkelse som følge af nedbrud, trafikforhold og andet, der kan have betydning for vores rettidighed. Forsinket levering giver i sig selv ikke køber ret til annullering eller at kræve erstatning. 
 • Køber forestår selv evt. oprydning og er ansvarlig for bortskaffelse af evt. affald i forbindelse med levering af betonen.
 • Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen. 
Ændringer
 • Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber, skal meddelelse herom gives inden kl. 12:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt. Alle ændringer af ordre faktureres
  DKK 300,- ex. moms pr. enhed (pumpe, betonbil ect.)
 • Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt. 
 • Ved ændringer i leveringstidspunktet senere end kl. 12:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt opkræves gebyr for sen afbestilling. Dertil kommer evt. køretid/forgæves kørsel og omlæsning. 
Modtagekontrol
 • Køber har ansvar for, før aflæsning at kontrollere følgesedlen, hvorpå det fremgår, hvad køber har bestilt – betontype, mængde etc. 
 • Køber eller dennes repræsentant foretager løbende visuel kontrol under aflæsningen for at sikre, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. 
 • Køber eller dennes repræsentant skal efter aflæsningen kvittere på følgesedlen dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer. Ved manglende kvittering bortfalder købers ret til at anke over evt. uoverensstemmelse, det være sig f.eks. produkttype, mængde, ventetid m.m.
Betonkontrol
 • Dansk Mobil Beton A/S leverer og producerer færdigblandet beton. 
 • Dansk Mobil Beton A/S kvalitetsstyringssystem sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres på linje med gældende normer og forskrifter. 
 • Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber. 
 • Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation ud over Dansk Mobil Beton’s interne kvalitetskontrol/kvalitetssikring, for købers regning. 
 • Dansk Mobil Beton A/S garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læsstørrelsen er større end eller lig med den for produktionsanlægget gældende mindste læsstørrelse. 
Produktanvendelighed og efterbehandling
 • Dansk Mobil Beton A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter støbningsforholdene uegnet leverance. 
 • Dansk Mobil Beton A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændringer af leverancens specifikationer under levering. 
 • Dansk Mobil Beton A/S hæfter ikke for manglende levering som følge af uforudset forsinkelse. 
 • Enhver tilsætning i betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar. 
Mangelansvar
 • Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB92, §10 stk. 4.
 • Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet, regnes 5 års fristen fra leveringstidspunktet. 
Produktansvar
 • Dansk Mobil Beton A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
 • Dansk Mobil Beton A/S har tegnet en produktansvarsforsikring. 
 • Dansk Mobil Beton A/S er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med forkert håndtering af betonen. 
 • Såfremt Dansk Mobil Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde Dansk Mobil Beton A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 10 mio. 
  I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Dansk Mobil Beton A/S. 
Begrænsning af ansvar
 • I tilfælde af erstatningskrav for en defekt leverance – herunder produktansvar – omfatter Dansk Mobil Beton’s ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Dansk Mobil Beton A/S kan ikke gøres ansvarlig for evt. afledte omkostninger i forbindelse med forsinket leverance. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari påtager Dansk Mobil Beton A/S sig intet ansvar og der ydes ingen erstatning. 
Reklamation
 • Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 
Ansvarsfrihed (Force Majeure)
 • Dansk Mobil Beton A/S er uden ansvar for fejl, mangler samt forsinkelse, som skyldes forhold der er omtalt i AB92, §24 samt ved akut nedbrud af produktionsapparat.
Tvister
 • Tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole ved Dansk Mobil Beton Borup A/S’ hjemting (p.t. Retten i Roskilde) og efter dansk ret.

Betonpumpning

Priser
 • Priserne på betonpumpning er de i prislisten angivne priser ekskl. moms.
 • Priserne gælder ved enmandsbetjening, indenfor normal arbejdstid og indenfor en køreafstand på maksimum 100 kilometer. 
 • Overtid, ekstra mandskab, reservepumpe er efter regning. 
 • Dansk Mobil Beton A/S fakturerer alle betonpumpningsydelser efter den på leveringsdagen gældende prisliste. 
Betaling
 • Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved varens levering. Ved salg på kredit er betalingsbetingelserne som aftalt. Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente og rykkergebyr pr. forfalden faktura. Vi forbeholder os desuden ret til at opkræve kompensationsgebyr jf. rentelovens §9 allerede ved første rykker.
Opstilling af udstyr/levering
 • Betonpumpeydelserne leveres på brugsstedet eller så nært dette som tilkørselsforholdene tillader.
 • Køber er ansvarlig for anvisning af plads til opstilling af betonpumpeudstyr og opmåling af afstand fra opstillingssted til støbestedet.
 • Køber indestår for at tilkørselsforhold, opstillingsplads m.v. har tilstrækkelig bæreevne til opstilling af betonpumpeudstyr. Eventuelle skader er på købers regning. 
 • Leveringstidspunktet er, når betonpumpeudstyr er tilrigget og Dansk Mobil Beton A/S er klar til at påbegynde betonpumpning. 
 • Køber forestår selv udlægning af betonen på støbestedet og evt. oprydning efter pumpningen. 
 • Køber stiller nødvendigt mandskab til rådighed til hjælp ved udlægning og afrigning af slanger/rør. 
 • Køber er selv ansvarlig for bortskaffelse af affald på aflæsningsstedet i forbindelse med rengøring af pumpe efter støbning. 
Ændringer
 • Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt.
 • Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt og vil altid udløse et gebyr på DKK 300,- ex. moms pr. ændring. 
 • Ved ændringer i leveringstidspunktet senere end kl. 12:00 to hverdage før det aftalte leveringstidspunkt opkræves gebyr for sen afbestilling. Dertil kommer evt. køretid/forgæves kørsel og omlæsning. 
Anvendelighed
 • Dansk Mobil Beton A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet forkert betonpumpeydelse. 
 • Køber er ansvarlig for anvisning af plads til opstilling af betonpumpeudstyr. Køber skal sikre, at betonen og dens sammensætning er egnet til betonpumpning. 
Produktansvar
 • Dansk Mobil Beton A/S har tegnet en produktansvarsforsikring. 
 • Såfremt Dansk Mobil Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde Dansk Mobil Beton A/S for den del af erstatningen, der overstiger kr. 10 mio. 
  I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Dansk Mobil Beton A/S. 
Øvrig begrænsning af ansvar
 • Betonpumpning sker i henhold til købers instruks og på købers ansvar. Dansk Mobil Beton A/S er alene ansvarlig for kvalitetsforringende påvirkninger/-ændringer i betonen, som sker under betonens fremløb i betonpumpen, såfremt køber har oplyst, at betonen har egenskaber, som kan blive påvirket/ændret ved betonpumpning. Dansk Mobil Beton A/S er ikke ansvarlig for andre kvalitetsforringende påvirkninger/-ændringer i betonen eller udstøbning af betonen. 
 • I tilfælde af erstatningsansvar ved forsinkelse maksimeres Dansk Mobil Beton A/S erstatningsansvar til prisen af den forsinkede betonpumpningsydelse.
 • Dansk Mobil Beton A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 
 • Ved eventuel driftstop, maskinskade eller andet nedbrud af betonpumpe, påtager Dansk Mobil Beton A/S sig intet ansvar og der ydes ingen erstatning. 
Reklamation
 • Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 
Ansvarsfrihed (Force Majeure)
 • Dansk Mobil Beton A/S er uden ansvar for fejl, mangler samt forsinkelse, som skyldes forhold der er omtalt i AB92, §24.
Tvister
 • Tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole ved Dansk Mobil Beton Borup A/S’ hjemting (p.t. Retten i Roskilde) og efter dansk ret.
Version 2020.0 - Erstatter alle tidligere versioner.